پرداخت ۷۰۰۴ – کاربر ۱۹۵ – سیدحسن هاشمی

کد پرداخت: 7004 #
ثبت: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۳
در انتظار پرداخت
مجموع:
376,000 تومان
کسری(12درصد)
45,120 تومان
قابل پرداخت:
330,880 تومان
سیصد و سی هزار و هشتصد و هشتاد تومان

عنوان

طراحی

مجموع

عنوان

طراحی لبخند دکتر پوبان حکیمی

دستمزد

47,000 تومان

عنوان

پروتز ثابت، سمیه بذرافشان، صحبت شده برای ساخت هزینه ایی در نظر گرفته نشده است

دستمزد

0 تومان

ویرایش لیست پرداخت

لیست پرداخت
مجموع دستمزد
تومان
درصد کسری لابراتوار
کسری لابراتوار
تومان
مجموع به حروف
قابل پرداخت
تومان
مجموع مبالغ دستمزد(ها) نمی تواند صفر باشد
ارتباط با پشتیبانی

بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5008 #
ددلاین: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
تکمیل شده
سفارش 1115 جایگزین - پویان حکیمی - همتی
طراحی

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5007 #
ددلاین: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
تکمیل شده
سفارش 1101 کاربر - محمد امین احترامیان - سمیه بذرافشان
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5006 #
ددلاین: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
تکمیل شده
سفارش 1091 کاربر - دکتر سینا رنگانی - عباس زاده
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5005 #
ددلاین: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
تکمیل شده
سفارش 1092 کاربر - دکتر سینا رنگانی - سرداربابایی
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5004 #
ددلاین: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
تکمیل شده
سفارش 1090 کاربر - دکتر سینا رنگانی - فاطمه آراد
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5001 #
ددلاین: ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
تکمیل شده
سفارش 1080 جایگزین - عالی شی - محمدرضا قنبری
طراحی
طراحی های بیشتر ...