پرداخت ۷۰۰۲ – کاربر ۱۹۵ – سیدحسن هاشمی

کد پرداخت: 7002 #
ثبت: ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۲
پرداخت: ۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۳
پرداخت شده
مجموع:
460,000 تومان
کسری(12درصد)
55,200 تومان
قابل پرداخت:
404,800 تومان
چهارصد و چهار هزار و هشتصد تومان

عنوان

طراحی

مجموع

عنوان

طراحی روکش اعم از هر یک از زیر دسته های پروتز ثابت

دستمزد

20,000 تومان

عنوان

طراحی روکش اعم از هر یک از زیر دسته های پروتز ثابت

دستمزد

20,000 تومان

عنوان

طراحی روکش اعم از هر یک از زیر دسته های پروتز ثابت

دستمزد

20,000 تومان

عنوان

طراحی متفرقه وابسته به نوع طراحی ارائه شده

دستمزد

50,000 تومان
ارتباط با پشتیبانی

بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5001 #
۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۹
تکمیل شده
سفارش 1080 جایگزین - عالی شی - محمدرضا قنبری
طراحی

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5004 #
۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۶
تکمیل شده
سفارش 1090 کاربر - دکتر سینا رنگانی - فاطمه آراد
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5005 #
۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۴
تکمیل شده
سفارش 1092 کاربر - دکتر سینا رنگانی - سرداربابایی
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت شده
طراحی: 5006 #
۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵
تکمیل شده
سفارش 1091 کاربر - دکتر سینا رنگانی - عباس زاده
پروتز ثابت

سیدحسن هاشمی

پرداخت نشده
طراحی: 5007 #
۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶
تکمیل شده
سفارش 1101 کاربر - محمد امین احترامیان - سمیه بذرافشان
پروتز ثابت
طراحی های بیشتر ...